หน้าหลัก > อนุบาล 3 ขวบ

หลักสูตรอนุบาล 3 ขวบ

โครงสร้าง

 

     โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้สร้างหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นมาโดยใช้โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 หลักการพัฒนาเด็กตามวิถีชีวิตไทย และนวัตกรรมการสอนแบบวอลดอร์ฟเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน